Masz zapytanie?
+420 603 357 606
0
Łącznie: 0 zł
0 zł netto
Przejdź do koszyka

Warunki handlowe

RegulaminW związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. nowych przepisów dotyczących rachunkowości nie ma możliwości dokonywania zmian w wystawionych już dokumentach księgowych.
Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy wprowadzaniu danych rozliczeniowych i sprawdzenie ich poprawności przed wysłaniem zamówienia.

Integralną częścią Ogólnych Warunków jest również zapis dotyczący produkcji na zamówienie - Warunki umowy o dzieło.

Operator eshopu:

Lukáš Urbanec, Michálkovická 2098/86B, 710 00 Ostrava, ID: 70008175, VAT: CZ7909174955, DUNS: 888402307


I. PRZEPISY WSTĘPNE

I.1zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U. (zwanej dalej "Kodeksem cywilnym"), warunki określone w niniejszym dokumencie regulują wzajemne prawa i obowiązki stron powstałe na podstawie lub w związku z umową sprzedaży (zwaną dalej "Umową sprzedaży") pomiędzy konsumentem w rozumieniu § 419 i ustawy nr 634/1992 Dz.U. (zwanym dalej "Kupującym") a Sprzedającym.
I.2. Sprzedawca prowadzi sklep internetowy na stronie internetowej www.hologram-produkcja.pl.cz (zwany dalej "eshopem"), poprzez interfejs strony internetowej (zwany dalej "interfejsem internetowym ").

I.3. Sekcja "A" Warunków dotyczy wyłącznie konsumentów i odwrotnie, nie ma zastosowania, jeśli kupujący jest osobą prawną lub osobą, która nabywa towary w ramach działalności gospodarczej lub niezależnego zawodu; w takich przypadkach stosuje się sekcję "B".

I.4. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży.

1.5) Możliwe jest wynegocjowanie w umowie kupna-sprzedaży innych postanowień niż te, które zostały określone w specyfikacji. W takim przypadku przedmiotowe zapisy w warunkach tracą ważność.

I.6. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane lub uzupełniane przez Sprzedawcę. Zmiany te nie mają wpływu na stosunki zawarte na podstawie poprzedniej wersji Regulaminu.

I.7. Umowa kupna jest zawarta z zastrzeżeniem praw - umowa, stosunki prawne i spory wynikające z umowy podlegają prawu czeskiemu.
I.8. Warunki oraz umowa kupna są zawierane w języku czeskim.

II. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

II.1. Umowa kupna zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Podczas składania zamówienia w sklepie internetowym, kupujący określa swój status jako kupującego (konsument, przedsiębiorca oraz płatnik lub niepłatnik VAT) z poziomu interfejsu internetowego.

II.2. Wszystkie oferty towarów na interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do prezentowanych w ten sposób przekazów reklamowych. Artykuł 1732 § 2 Kodeksu cywilnego jest wyraźnie wyłączony i nie ma zastosowania do zawarcia umowy kupna.

II.3. Interfejs internetowy zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych oferowanych pozycji. Ceny artykułów są zawsze podawane z podatkiem VAT i bez podatku VAT. Ostateczne ceny dla wymaganej liczby artykułów są zawsze dokładnie określane przez narzędzie do zamawiania w interfejsie internetowym. Ceny są ważne w momencie wyświetlania na interfejsie internetowym. Artykuł ten nie wyklucza jednak możliwości zawierania umów kupna na innych warunkach niż te wskazane na interfejsie internetowym.

II.4. Koszty związane z pakowaniem, płatnością i dostawą towarów są wyświetlane w systemie zamówień interfejsu internetowego.

II.5. Kupujący wypełnia formularz zamówienia na interfejsie internetowym, w szczególności:

II.5.1. zamówione towary; wprowadza się je do wirtualnego koszyka za pomocą narzędzi interfejsu internetowego

II.5.2. adres do faktury i dostawy, w tym numer referencyjny (jeśli kupujący go posiada) oraz numer NIP

II.5.3. Informacje o kosztach są natychmiast wyświetlane przez interfejs internetowy podczas procesu wyboru.

Zwane dalej łącznie "zamówieniem".

II.6. Przed potwierdzeniem zamówienia kupujący ma możliwość za pośrednictwem interfejsu internetowego sprawdzić wszystkie wprowadzone przez siebie dane i poprawić je lub usunąć lub dodać więcej towarów do koszyka. Po sprawdzeniu przez kupującego poprawności wszystkich wprowadzonych przez niego danych, może on przystąpić do potwierdzenia zamówienia, które jednak musi być poprzedzone zapoznaniem się z regulaminem i zaznaczeniem opcji, która wyraźnie potwierdza ten krok kupującego i potwierdza również akceptację regulaminu. Klikając przycisk "Wyślij...", zamówienie zostaje potwierdzone i wysłane do sprzedawcy w celu realizacji. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego w momencie składania zamówienia (zwany dalej "adresem e-mail Kupującego").

II.7. Sprzedawca jest zawsze uprawniony do zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie i zatwierdzenie zamówienia w związku z jego rozliczeniem pod względem ilości towaru, wysokości ceny zakupu, kosztów wysyłki itp.

II.8. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nawiązuje się poprzez przesłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia pocztą elektroniczną na adres elektroniczny Kupującego. Wyjątek stanowią zamówienia powstałe na podstawie przepisów II.9.

II.9. Oprócz procedury opisanej w pkt II.5 i II.6, zamówienie może zostać złożone również całkowicie poza sklepem internetowym za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, takich jak poczta elektroniczna lub telefon. W takim przypadku Kupujący przekaże wszystkie niezbędne informacje określone w pkt II.5 i II.6 za pomocą tych środków komunikacji, a także przekaże adres elektroniczny Kupującego, na który Sprzedający prześle projekt zamówienia z odniesieniem do warunków. Propozycja ta zawiera cenę za zamówione przez Kupującego towary, usługi, fracht i podatek VAT. Stosunek umowny dotyczący zamawiania towarów zgodnie z niniejszym postanowieniem zostaje nawiązany poprzez przesłanie przez Kupującego potwierdzenia zamówienia w odpowiedzi na propozycję zamówienia przesłaną przez Sprzedającego drogą elektroniczną.

II.10. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego w związku z korzystaniem z tych środków ponosi wyłącznie kupujący (koszty rozmów telefonicznych lub dostępu do Internetu oraz wydatki z tym związane).
II.11. Faktura zostanie wystawiona na podstawie danych wprowadzonych przez nabywcę. Po wystawieniu faktury nie można zmieniać żadnych danych na niej zawartych.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

III.1. Kupujący może zapłacić Sprzedawcy cenę za towary i usługi zamówione na podstawie Umowy kupna w jeden z określonych sposobów:

  • gotówką w siedzibie Sprzedającego przy ulicy Michálkovická 2098/86B, 710 00 Ostrava
  • gotówką przy odbiorze w przypadku wysyłki towaru firmą spedycyjną w miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu. Płatność w ten sposób podlega opłacie czasowej ustalonej w momencie składania zamówienia zgodnie z wyborem przewoźnika
  • przelewem na konto sprzedawcy podane w wiadomości potwierdzającej zamówienie w CZK lub w innej walucie oferowanej przez e-sklep (dalej jako "konto sprzedawcy")
  • bezgotówkowy przelew środków przez PayPal na konto PayPal, przejście na konto Gopayy Sprzedającego

III.2. Wraz z ceną zakupu towaru Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru w wysokości uzgodnionej ze Sprzedawcą. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

III.3. W przypadku płatności gotówką i płatności przy dostawie cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej (faktura lub faktura zaliczkowa) cena zakupu jest płatna w ciągu 10 dni od zawarcia umowy kupna; chyba że uzgodniono inny termin płatności.

III.4 W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący musi przesłać płatność z właściwym symbolem zmiennym określonym w fakturze zaliczkowej (lub zwykłej fakturze) lub w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku płatności bezgotówkowych zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest realizowane poprzez uznanie rachunku Sprzedawcy właściwym symbolem zmiennym.

III.5. W przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego (art. II.7), Sprzedający ma prawo żądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Działu 2119 (1) kodeksu cywilnego nie stosuje się.

III.6. Paragon fiskalny jest wystawiany przez sprzedawcę w formie drukowanej i wysyłany wraz z towarem lub przekazywany wraz z towarem w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie sprzedawcy. Na życzenie nabywcy dokument podatkowy może zostać przesłany na jego adres elektroniczny w formie elektronicznej.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

IV.1. Zamawiający uznaje postanowienia § 1837 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym umowa o dostawę towarów, które zostały zmodyfikowane zgodnie z życzeniem Zamawiającego lub dla jego osoby, umowa o dostawę towarów łatwo psujących się, jak również towarów, które po dostarczeniu zostały nieodwracalnie zmieszane zinnych towarów, od umowy o dostarczenie towarów w zapieczętowanym opakowaniu, które konsument usunął z opakowania i którego nie można zwrócić ze względów higienicznych, oraz od umowy o dostarczenie nagrania dźwiękowego lub wizualnego albo programu komputerowego, jeżeli konsument uszkodził oryginalne opakowanie.

IV.2. O ile nie zachodzi przypadek, o którym mowa w artykule IV.1 lub inny przypadek, w którym nie można odstąpić od umowy kupna, kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna w ciągu czternastu (14) dni od otrzymania towarów zgodnie z postanowieniami artykułu 1829(1) kodeksu cywilnego. Jeżeli przedmiotem umowy kupna jest kilka rodzajów towarów lub dostawa kilku części, termin ten rozpoczyna się od daty otrzymania ostatniej części dostawy towarów. Odstąpienie od umowy kupna musi być wysłane do sprzedawcy w ciągu wyżej wymienionego czternastodniowego terminu. Aby odstąpić od umowy kupna, kupujący może skorzystać z przykładowego formularza udostępnionego przez sprzedającego w dziale Kontakt. Odstąpienie od Umowy kupna wymaga bezwzględnie formy pisemnej i musi być podpisane przez Kupującego. Podpisany dokument można zeskanować i przesłać jako załącznik pocztą elektroniczną na adres info@hologram-produkcja.pl lub pocztą tradycyjną jako dokument na adres siedziby firmy. Niepodpisany lub niekompletnie wypełniony formularz nie skutkuje odstąpieniem od umowy kupna.

IV.3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z art. IV.2 Warunków, Umowa sprzedaży zostaje unieważniona od początku. Towar należy zwrócić Sprzedawcy w terminie czternastu (14) dni od dnia odstąpienia od umowy. Towar musi być zwrócony w oryginalnym i kompletnym opakowaniu wraz ze wszystkimi oryginalnymi akcesoriami. Ponadto musi być w pełni sprawny, nieuszkodzony i nie może nosić widocznych śladów użytkowania.

IV.4. W przypadku odstąpienia od Umowy na podstawie art. IV.2 Warunków, Sprzedawca zwróci środki otrzymane od Kupującego w ciągu czternastu (14) dni od odstąpienia od Umowy przez Kupującego, ale tylko z zastrzeżeniem przymierza zawartego w punkcie IV.3, tj. Środki zostaną przekazane Kupującemu dopiero po otrzymaniu przez Sprzedającego zwracanego towaru. Sprzedawca jest również uprawniony do zwrotu świadczenia spełnionego przez Kupującego po zwrocie towaru przez Kupującego lub w inny sposób, pod warunkiem, że Kupujący wyrazi na to zgodę i Kupujący nie poniesie dalszych kosztów. Jeżeli kupujący odstąpi od umowy kupna, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych środków kupującemu, zanim kupujący nie zwróci mu towaru.

IV.5 Do czasu odebrania przez Kupującego dostawy towaru, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy kupna w każdym czasie. W takim przypadku Sprzedawca bez zbędnej zwłoki zwróci Kupującemu cenę zakupu gotówką na konto wskazane przez Kupującego.

IV.6. W przypadku odstąpienia od umowy konsument ponosi koszty zwrotu towaru. Zwrotu produktu do sprzedawcy dokonuje konsument na własny koszt zgodnie z § 1820 (1) g.

V. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

V.1. Jeżeli sposób transportu zostanie uzgodniony zgodnie z konkretnymi życzeniami Kupującego, Kupujący ponosi ewentualne dodatkowe koszty, a w szczególności ryzyko związane z tym sposobem transportu.

V.2. Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie Umowy sprzedaży do dostarczenia towaru do miejsca określonego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru we wskazanym miejscu.

V.3. Niezwłocznie po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie przesyłki jest nienaruszone. Jeśli wykazuje widoczne uszkodzenia, musi niezwłocznie zgłosić ten fakt przewoźnikowi. Jeżeli uszkodzenie opakowania wskazuje na możliwe uszkodzenie zawartości przesyłki lub możliwe nieuprawnione dostanie się do przesyłki, obowiązkiem kupującego jest oprócz przewoźnika natychmiastowe poinformowanie o tym sprzedawcy.

V.4. Jeżeli po rozpakowaniu Kupujący odkryje uszkodzenia towaru wewnątrz paczki, musi niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki od przewoźnika w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej u przewoźnika. Po tym terminie nie można już reklamować uszkodzonych przesyłek, co wynika z warunków wysyłkowych przewoźników.

V.5. Sprzedający zapewnia dostawę towarów za pośrednictwem przewoźników na terenie całej Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Koszty związane z wysyłką i dostawą są zróżnicowane w zależności od wybranego sposobu płatności i warunków dostawy. Ostateczne ceny wysyłki, w tym wszelkie obowiązujące opłaty za dostawę, są zawsze podawane do wiadomości Kupującego w trakcie procesu zamówienia za pośrednictwem interfejsu internetowego, przy czym Kupujący może je zmienić w dowolnym momencie przed potwierdzeniem zamówienia. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przesyłek dystrybuowanych na terenie Republiki Czeskiej, preferowanym przewoźnikiem Sprzedającego jest GLS i jest to najtańsza opcja wysyłki pod względem kosztów. Inne standardowe opcje przewoźników oferowane w interfejsie internetowym to Poczta Czeska, PPL, Zásilkovna, a dla Republiki Słowackiej Slovak Parcel Service, Zásilkovna, GLS i ewentualnie inni aktualnie dostępni przewoźnicy zgodnie z ofertą sklepu internetowego.

V.6. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą być regulowane przez sprzedającego specjalnymi warunkami dostawy dla szczególnych przypadków zamówień; zazwyczaj mogą to być przesyłki ponadgabarytowe, wieloelementowe lub o dużej wadze.

VI. PRAWA DO WADLIWEGO WYKONANIA, WARUNKI REKLAMACJI

VI.1. Prawa i obowiązki stron wynikające z wadliwego wykonania umowy regulują obowiązujące przepisy powszechnie obowiązujące (w szczególności przepisy § 1914 - 1925, 2099 - 2117 i 2161 - 2174 Kodeksu cywilnego).

VI.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za to, że towar będzie wolny od wad w momencie odbioru przez Kupującego. Mianowicie, Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, że w chwili przyjęcia towaru przez Kupującego obowiązują następujące zasady:

VI.2.1. towary mają właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia mają właściwości opisane i określone przez producenta

VI.2.2. towary nadają się do celu określonego przez sprzedawcę lub producenta dla ich wykorzystania lub do innego celu wyraźnie zalecanego przez sprzedawcę w trakcie realizacji zamówienia

VI.2.3. towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone poprzez odniesienie do uzgodnionej próbki lub wzoru,

VI.2.4. towary znajdują się w uzgodnionej ilości lub ilościach odpowiadających uzgodnionej ilości lub masie

VI.2.5. Sprzedający poddał towary przed wysyłką kontroli funkcjonalnej i jakościowej

VI.3 Postanowienia określone w artykule VI.2 Warunków nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę. Podobnie nie mają one zastosowania do zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem towarów lub jeśli wynika to z charakteru towarów. w przypadku towarów używanych - do wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki towary miały w momencie przejęcia przez kupującego lub jeśli wynika to z charakteru towarów.

VI.4. W przypadku używanych towarów konsumpcyjnych odpowiedzialność za wady ogranicza się do stopnia zużycia, jaki towar miał w momencie otrzymania przez kupującego. W przypadku używanych towarów konsumpcyjnych, zgodnie z ustawą, termin na skorzystanie z prawa do wadliwego wykonania ulega skróceniu do jednego roku. Kupujący dobrowolnie zgadza się na to skrócenie terminu, potwierdzając swoją akceptację warunków (pkt II.6)

VI.5. Jeżeli wada ujawni się w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania towaru, towar uznaje się za wadliwy w momencie otrzymania.

VI.6. Za moment złożenia reklamacji uważa się moment, w którym sprzedawca otrzyma od kupującego reklamowany towar wraz z obowiązkowymi informacjami. Jeżeli do towaru nie zostaną dołączone wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak w szczególności dowód zakupu, dokładny opis wady oraz dane kontaktowe, momentem złożenia reklamacji będzie moment uzupełnienia tych informacji przez kupującego.

VI.7 Sprzedawca udziela gwarancji na zakupione i należycie opłacone produkty, na czas określony poniżej, licząc od momentu odbioru.

okres trwałości (wytrzymałość) wszystkich materiałów samoprzylepnych - 12 miesięcy (czas przed przyklejeniem; w tym czasie gwarantowana jest taka sama przyczepność i zachowanie jak w momencie zakupu)
24 miesiące - dla wszystkich towarów konsumpcyjnych z wyjątkiem poniższych
12 miesięcy - oporowe wkłady grzejne do gorących stempli i innych urządzeń, których są częścią.

VII. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

VII.1. Kupujący nie nabywa prawa własności Towarów do czasu należytego uiszczenia pełnej ceny zakupu.

VII.2. Sprzedawca nie jest związany z Kupującym żadnym kodeksem postępowania zgodnie z postanowieniami art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.

VII.3. Reklamacje dotyczące dostarczonych towarów, jak również wszelkich działań związanych ze sklepem internetowym Sprzedawcy rozpatrywane są drogą elektroniczną pod adresem info@hologram-produkcja.pl. Odpowiedzi będą również odsyłane drogą elektroniczną na adresy respondentów.

VII.4. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży na podstawie ważnej licencji handlowej w wymaganym zakresie. Kontrola handlowa przeprowadzana jest przez właściwy miejscowo urząd handlowy. Nadzór w zakresie ochrony danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zgodność z ustawą nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów jest realizowana w określonym zakresie przez Czeski Urząd Inspekcji Handlowej.

VII.5. Kupujący przejmuje niniejszym ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu art. 1765(2) Kodeksu cywilnego.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

VIII.1. Ochronę danych osobowych osób fizycznych zapewnia ustawa nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych, z późniejszymi zmianami.

VIII.2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie wszystkich swoich danych osobowych przekazanych Sprzedawcy podczas składania zamówienia i zawierania umowy kupna-sprzedaży zwanych dalej "danymi osobowymi". Przekazanie danych osobowych do Sprzedawcy jest ze strony Kupującego dobrowolne.

VIII.3. Kupujący wyraża wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy kupna, logistycznej realizacji zamówienia oraz wystawienia dokumentów księgowych. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że podane przez niego w związku z zamówieniem dane osobowe będą przechowywane przez Sprzedawcę w formie elektronicznej przez czas nieokreślony, w szczególności w celach księgowych, a także w celu udowodnienia pochodzenia zamówienia i okoliczności jego powstania. O ile nie zostanie to wyraźnie wyłączone przez Kupującego, Kupujący wyraża również zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Sprzedawcę w celu przesyłania informacji i komunikatów handlowych do Kupującego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w całości zgodnie z niniejszym artykułem nie jest warunkiem, który sam w sobie uniemożliwiałby zawarcie umowy kupna.

VIII.4. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami lub usługami Sprzedawcy na adres elektroniczny Kupującego, wiadomości SMS na numer telefonu Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres elektroniczny Kupującego. Niniejsza zgoda może być w każdej chwili odwołana przez Kupującego, ale nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień lub zawartych umów kupna.

VIII.5 Kupujący zobowiązuje się do podania swoich danych osobowych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą podczas składania zamówienia. Kupujący będzie informował Sprzedającego o wszelkich zmianach swoich danych osobowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, uszkodzenia lub przestoje wynikające z nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych; wszelkie dodatkowe koszty poniesione w związku z tym ponosi Kupujący.

VIII.6. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotowi trzeciemu przetwarzającemu. Poza przekazaniem danych osobowych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia logistyki) przewoźnikowi w celu realizacji umowy kupna, dane osobowe nie będą przekazywane żadnej innej stronie trzeciej.

VIII.7. Kupujący potwierdza prawidłowość i dokładność podanych danych osobowych oraz, że został poinformowany, że przekazanie danych osobowych jest dobrowolne.

VIII.8. Jeżeli Kupujący uzna, że Sprzedawca lub Przetwarzający (art. VIII.5) dokonuje przetwarzania jego danych osobowych, które jest sprzeczne z ochroną życia prywatnego i osobistego Kupującego lub sprzeczne z prawem, w szczególności jeżeli dane osobowe są nieprawidłowe ze względu na cel ich przetwarzania, może:

VIII.8.1. poproś sprzedawcę lub podmiot przetwarzający o wyjaśnienie,

VIII.8.2. zobowiązać Sprzedawcę lub Podmiot przetwarzający do naprawienia sytuacji.

VIII.9. Jeżeli kupujący zażąda informacji o przetwarzaniu jego danych osobowych, sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia mu tych informacji.

IX. PRZEPISY KOŃCOWE

IX.1. Jeżeli stosunek wynikający z powstałej umowy kupna zawiera element zagraniczny, strony uzgadniają, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu.

IX.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, nieważne postanowienie zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie jak najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

IX.3. Wzór formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży stanowi załącznik do Regulaminu.

IX.4. W przypadku powstania sporu konsumenckiego między nami a konsumentem z tytułu umowy kupna lub umowy o świadczenie usług, który nie może zostać rozwiązany w drodze wzajemnego porozumienia, konsument może złożyć propozycję pozasądowego rozwiązania takiego sporu do wyznaczonego podmiotu zajmującego się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich, którym jest Czeska Inspekcja Handlowa Główny Inspektorat - Departament ADR Štěpánská 15 120 00 Praga 2 Email: adr@coi.cz Strona internetowa: adr.coi.cz
Konsument może również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
IX.5. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

adres do doręczeń:

hologram-vyroba.cz
Michálkovická 2098/86B
710 00 Ostrawa

tel.: +420 603 357 606

email: info@hologram-produkcja.pl

Załącznik do Regulaminu część "A" - Konsument.

Aby odstąpić od umowy kupna, należy wypełnić, wydrukować i podpisać formularz. Albo zeskanuj ten dokument i wyślij go mailem na adres info@hologram-produkcja.pl, albo wyślij jako list na nasz adres. Niepodpisany lub niekompletnie wypełniony formularz nie będzie miał skutku w postaci odstąpienia od umowy sprzedaży.

Formularz odstąpienia od umowy kupna

Pobierz formularz odstąpienia od umowy tutaj.

Dokument należy wysłać wraz z towarem lub kopertą poleconą na adres:

hologram-vyroba.cz
Michálkovická 2098/86B
710 00 Ostrawa

jeśli dotyczy, zeskanowane do info@hologram-produkcja.pl

I. PRZEPISY WSTĘPNE

I.1. Warunki określone w niniejszym dokumencie regulują wzajemne prawa i obowiązki stron wynikające z lub w związku z umową kupna (zwaną dalej "umową kupna") pomiędzy Kupującym, który nie jest konsumentem w rozumieniu § 419 i ustawy nr 634/1992 Dz.U. (zwanym dalej "Kupującym") a Sprzedającym.
I.2. Sprzedawca prowadzi sklep internetowy na stronie internetowej www.hologram-produkcja.pl.cz (zwany dalej "eshop"), poprzez interfejs strony internetowej (zwany dalej "interfejsem internetowym ").

I.3. Sekcja "B" Regulaminu nie ma zastosowania, jeśli kupujący jest konsumentem. W przypadku konsumentów zastosowanie ma sekcja "A" powyżej.

I.4. Regulamin stanowi integralną część Umowy sprzedaży.

1.5) Możliwe jest wynegocjowanie w umowie kupna-sprzedaży innych warunków niż określone w specyfikacji. W takim przypadku przedmiotowe zapisy w warunkach tracą ważność.

I.6. Postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane lub uzupełniane przez Sprzedawcę. Zmiany te nie mają wpływu na stosunki zawarte na podstawie poprzedniej wersji Regulaminu.

I.7. Umowa kupna jest zawarta z zastrzeżeniem praw - umowa, stosunki prawne i spory wynikające z umowy podlegają prawu czeskiemu.
I.8. Warunki oraz umowa kupna są zawierane w języku czeskim.

II. ZAWARCIE UMOWY KUPNA-SPRZEDAŻY

II.1. Umowa kupna zawierana jest pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Podczas składania zamówienia w sklepie internetowym kupujący określa swój status jako kupującego (konsument, przedsiębiorca i płatnik VAT lub niepłatnik) z poziomu interfejsu internetowego.

II.2. Wszystkie oferty towarów na interfejsie internetowym sklepu mają charakter informacyjny, a Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia umowy kupna-sprzedaży w odniesieniu do prezentowanych w ten sposób przekazów reklamowych. Artykuł 1732 § 2 Kodeksu cywilnego jest wyraźnie wyłączony i nie ma zastosowania do zawarcia umowy kupna.

II.3. Interfejs internetowy zawiera informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych oferowanych pozycji. Ceny artykułów są zawsze podawane z podatkiem VAT i bez podatku VAT. Ostateczne ceny dla wymaganej liczby artykułów są zawsze dokładnie określane przez narzędzie do zamawiania w interfejsie internetowym. Ceny są ważne w momencie wyświetlania na interfejsie internetowym. Artykuł ten nie wyklucza jednak możliwości zawierania umów kupna na innych warunkach niż te wskazane na interfejsie internetowym.

II.4. Koszty związane z pakowaniem, płatnością i dostawą towarów są wyświetlane w systemie zamówień interfejsu internetowego.

II.5. Kupujący wypełnia formularz zamówienia na interfejsie internetowym, w szczególności:

II.5.1. zamówione towary; wprowadza się je do wirtualnego koszyka za pomocą narzędzi interfejsu internetowego

II.5.2. adres rozliczeniowy i dostawy wraz z numerem referencyjnym (jeśli został nadany przez Kupującego) oraz danymi płatnika VAT. W przypadku rozbieżności pomiędzy adresem wpisanym przez Kupującego a adresem uzyskanym z bazy ARES na podstawie numeru referencyjnego, do wystawienia faktury zostanie użyty adres z ARES.

II.5.3. Wybór sposobu transportu towarów. Informacje o kosztach są natychmiast wyświetlane przez interfejs internetowy podczas procesu wyboru.

Powyższe zwane jest dalej łącznie "zamówieniem".

II.6. Przed potwierdzeniem zamówienia, kupujący ma możliwość za pośrednictwem interfejsu internetowego sprawdzić wszystkie podane przez siebie dane i poprawić je lub usunąć lub dodać więcej towarów do koszyka. Po sprawdzeniu przez kupującego poprawności wszystkich wprowadzonych przez niego danych, może on przystąpić do potwierdzenia zamówienia, które jednak musi być poprzedzone zapoznaniem się z regulaminem i zaznaczeniem opcji, która wyraźnie potwierdza ten krok kupującego i potwierdza również akceptację regulaminu. Klikając przycisk "Wyślij...", zamówienie zostaje potwierdzone i wysłane do sprzedawcy w celu realizacji. Sprzedawca potwierdzi Kupującemu otrzymanie zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez Kupującego w momencie składania zamówienia (zwany dalej "adresem e-mail Kupującego").

II.7. Sprzedawca jest zawsze uprawniony do zwrócenia się do Kupującego o dodatkowe potwierdzenie i zatwierdzenie zamówienia w związku z jego rozliczeniem pod względem ilości towaru, wysokości ceny zakupu, kosztów wysyłki itp.

II.8. Stosunek umowny pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym nawiązuje się poprzez przesłanie potwierdzenia otrzymania zamówienia pocztą elektroniczną na adres elektroniczny Kupującego. Wyjątek stanowią zamówienia powstałe na podstawie przepisów II.9.

II.9. Oprócz procedury opisanej w pkt II.5 i II.6, zamówienie może zostać złożone również całkowicie poza sklepem internetowym za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość, takich jak poczta elektroniczna lub telefon. W takim przypadku Kupujący przekaże wszystkie niezbędne informacje określone w pkt II.5 i II.6 za pomocą tych środków komunikacji, a także przekaże adres elektroniczny Kupującego, na który Sprzedający prześle projekt zamówienia z odniesieniem do warunków. Propozycja ta zawiera cenę za zamówione przez Kupującego towary, usługi, fracht i podatek VAT. Stosunek umowny dotyczący zamawiania towarów zgodnie z niniejszym postanowieniem zostaje nawiązany poprzez przesłanie przez Kupującego potwierdzenia zamówienia w odpowiedzi na propozycję zamówienia przesłaną przez Sprzedającego drogą elektroniczną.

II.10. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie środków porozumiewania się na odległość w celu zawarcia Umowy sprzedaży. Koszty poniesione przez kupującego w związku z korzystaniem z tych środków ponosi wyłącznie kupujący (koszty rozmów telefonicznych lub dostępu do Internetu oraz wydatki z tym związane).
II.11. Faktura zostanie wystawiona na podstawie danych wprowadzonych przez nabywcę. Po wystawieniu faktury nie można zmieniać żadnych danych na niej zawartych.

II.12. Zarówno Kupujący jak i Sprzedający mają prawo do złożenia propozycji na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w ciągu 24 godzin od otrzymania Potwierdzenia Zamówienia w celu zmiany lub anulowania Umowy Zakupu. Jeżeli nie uczynią tego w terminie, Umowa kupna pomiędzy obiema stronami zostanie zawarta w sposób podany w Potwierdzeniu zamówienia.

III. WARUNKI PŁATNOŚCI

III.1. Kupujący może zapłacić Sprzedawcy cenę za towary i usługi zamówione na podstawie Umowy kupna w jeden z określonych sposobów:

  • gotówką w siedzibie Sprzedającego przy ulicy Michálkovická 2098/86B, 710 00 Ostrava
  • gotówką przy odbiorze w przypadku wysyłki towaru firmą spedycyjną w miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu. Płatność w ten sposób podlega opłacie czasowej ustalonej w momencie składania zamówienia zgodnie z wyborem przewoźnika
  • przelewem na konto sprzedawcy podane w wiadomości potwierdzającej zamówienie w CZK lub w innej walucie oferowanej przez e-sklep (dalej jako "konto sprzedawcy")
  • bezgotówkowy przelew środków za pomocą systemu PayPal na konto PayPal, Przejdź na konto Gopay Sprzedawcy.

III.2. Wraz z ceną zakupu towaru Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych z opakowaniem i dostawą towaru w wysokości uzgodnionej ze Sprzedawcą. O ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej, cena zakupu obejmuje również koszty związane z dostawą towaru.

III.3. W przypadku płatności gotówką i płatności przy dostawie cena zakupu jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej (faktura lub faktura zaliczkowa) cena zakupu jest płatna w ciągu 10 dni od zawarcia umowy kupna; chyba że uzgodniono inny termin płatności.

III.4 W przypadku płatności bezgotówkowej, kupujący musi przesłać płatność z właściwym symbolem zmiennym określonym w fakturze zaliczkowej (lub zwykłej fakturze) lub w potwierdzeniu zamówienia. W przypadku płatności bezgotówkowych zobowiązanie Kupującego do zapłaty ceny zakupu jest realizowane poprzez uznanie rachunku Sprzedawcy właściwym symbolem zmiennym.

III.5. W przypadku braku dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego (art. II.7), Sprzedający ma prawo żądać zapłaty pełnej ceny zakupu przed wysłaniem towaru do Kupującego. Działu 2119 (1) kodeksu cywilnego nie stosuje się.

III.6. Paragon fiskalny wystawiany jest przez Sprzedawcę w formie drukowanej i wysyłany wraz z towarem lub przekazywany wraz z towarem w przypadku osobistego odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy. Na życzenie nabywcy dokument podatkowy może zostać przesłany na jego adres elektroniczny w formie elektronicznej.
III.7. W przypadku 2x zapłaconej faktury pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 250Kč/10Eur bez VAT za administrację.

IV. TRANSPORT I DOSTAWA TOWARÓW

IV.1. Jeżeli sposób transportu zostanie uzgodniony zgodnie ze specjalnymi życzeniami kupującego, kupujący ponosi ewentualne dodatkowe koszty, a w szczególności ryzyko związane z tym sposobem transportu.

IV.2. Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na podstawie umowy sprzedaży do dostarczenia towaru do miejsca określonego przez Kupującego w zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towaru we wskazanym miejscu. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionego towaru lub jakichkolwiek utrudnień ze strony Kupującego prowadzących do zwrotu przesyłki, ustala się karę w wysokości 200,-CZK, którą Kupujący zobowiązany jest zapłacić Sprzedawcy z czternastodniowym terminem płatności. Jako przeszkoda w dostawie rozumiany jest również nieprawidłowy adres podany przez kupującego w momencie zawierania umowy kupna.

IV.3. Niezwłocznie po otrzymaniu towaru od przewoźnika, kupujący jest zobowiązany sprawdzić, czy opakowanie przesyłki jest nienaruszone. Jeśli wykazuje on widoczne uszkodzenia, musi niezwłocznie zgłosić ten fakt przewoźnikowi. Jeżeli uszkodzenie opakowania wskazuje na możliwe uszkodzenie zawartości przesyłki lub możliwe nieuprawnione dostanie się do przesyłki, obowiązkiem kupującego jest oprócz przewoźnika natychmiastowe poinformowanie o tym sprzedawcy.

IV.4. Jeżeli po rozpakowaniu Kupujący odkryje uszkodzenie towaru wewnątrz paczki, musi niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki od przewoźnika, poinformować o tym Sprzedawcę w celu wszczęcia procedury reklamacyjnej u przewoźnika. Po tym terminie nie można już reklamować uszkodzonych przesyłek, co wynika z warunków wysyłkowych przewoźników.

IV.5. Sprzedający zapewnia dostawę towaru za pośrednictwem przewoźników na terenie całej Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej. Koszty związane z wysyłką i dostawą są zróżnicowane w zależności od wybranego sposobu płatności i warunków dostawy. Ostateczne ceny wysyłki, w tym wszelkie obowiązujące opłaty za dostawę, są zawsze podawane do wiadomości Kupującego w trakcie procesu zamówienia za pośrednictwem interfejsu internetowego, przy czym Kupujący może je zmienić w dowolnym momencie przed potwierdzeniem zamówienia. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku przesyłek dystrybuowanych na terenie Republiki Czeskiej preferowanym przewoźnikiem Sprzedającego jest GLS i jest to najtańsza opcja wysyłki pod względem kosztów. Inne standardowe opcje przewoźników oferowane w interfejsie internetowym to Poczta Czeska, PPL, Zásilkovna, a w przypadku Republiki Słowackiej - Slovak Parcel Service, Zásilkovna, GLS oraz wszyscy inni aktualnie dostępni przewoźnicy zgodnie z ofertą sklepu internetowego.

IV.6. Inne prawa i obowiązki stron w zakresie przewozu towarów mogą być regulowane przez Sprzedającego specjalnymi warunkami dostawy dla szczególnych przypadków zamówień; zazwyczaj mogą to być przesyłki ponadgabarytowe, wieloelementowe lub o dużej wadze.

V. PRAWA DO WADLIWEGO WYKONANIA, WARUNKI REKLAMACJI, ODSTĄPIENIE OD UMOWY KUPNA

V.1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Kupującego za wady Produktów zgodnie z §2099 i nast. ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny.

V.2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za to, że Towar nie będzie miał wad w momencie odbioru przez Kupującego. Mianowicie, Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, że w momencie odbioru Towaru przez Kupującego:

V.2.1. towary mają właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia mają właściwości opisane i określone przez producenta

V.2.2. towary nadają się do celu określonego przez sprzedawcę lub producenta dla ich użycia lub do innego celu wyraźnie zalecanego przez sprzedawcę w trakcie realizacji zamówienia

V.2.3. towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone w odniesieniu do uzgodnionej próbki lub wzoru,

V.2.4. towar jest w uzgodnionej ilości lub ilościach odpowiadających uzgodnionej ilości lub masie.

V.2.5 Sprzedawca przed wysyłką poddał towar kontroli funkcjonalnej i jakościowej
V.3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Kupującego w celu podniesienia wartości produktu, takie jak w szczególności zmiany wykończenia, koloru, wymiana części produktu, dostosowanie miejsca pracy, testy, certyfikaty oraz koszty podobnych procedur związanych z eksploatacją produktu po stronie Kupującego, które przeprowadził on z własnej inicjatywy. Podobnie Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Kupującego na ocenę stanu technicznego produktu przez osobę trzecią, stanowiącą podstawę do wszczęcia procedury reklamacyjnej. Ocena reklamacji dokonywana jest zawsze przez Sprzedawcę z inicjatywy Kupującego w celu zainicjowania reklamacji i jest bezpłatna. Sprzedawca nie pokrywa ww. kosztów związanych z produktem, które zostały poniesione przez Kupującego bez woli Sprzedawcy, w ramach procedury reklamacyjnej.

V.4 Postanowienia określone w artykule V.2 Warunków nie mają zastosowania do towarów sprzedawanych po niższej cenie z powodu wady, dla której uzgodniono niższą cenę. Podobnie nie mają one zastosowania do zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem lub wynikającego z charakteru towarów. w przypadku towarów używanych - do wady odpowiadającej stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki towary miały w momencie przejęcia przez kupującego lub wynikającego z charakteru towarów.

V.5 W przypadku towarów używanych odpowiedzialność za wady odpowiada stopniowi użytkowania lub zużycia, jaki towar posiadał w momencie przejęcia go przez kupującego. W przypadku towarów używanych, zgodnie z ustawą, termin na skorzystanie z prawa do wadliwego wykonania ulega skróceniu do jednego roku. Kupujący dobrowolnie zgadza się na to skrócenie terminu, potwierdzając swoją akceptację warunków (pkt II.6)

V.6. Kupujący będzie wykonywał uprawnienia z tytułu wadliwego wykonania umowy pod adresem siedziby Sprzedawcy. Za moment zgłoszenia reklamacji uważa się moment, w którym Sprzedawca otrzyma od Kupującego reklamowany towar, wraz z obowiązkowymi informacjami. Jeżeli do reklamowanego towaru nie zostaną dołączone wszystkie niezbędne dokumenty, takie jak w szczególności dowód zakupu, dokładny opis wady oraz dane kontaktowe, za moment złożenia reklamacji uznaje się moment uzupełnienia tych informacji przez kupującego.

V.7 Sprzedawca udziela gwarancji na odebrane i należycie opłacone produkty, na czas określony poniżej, licząc od momentu odbioru.

okres trwałości (wytrzymałość) wszystkich materiałów samoprzylepnych - 12 miesięcy (czas przed przyklejeniem; w tym okresie gwarantowana jest taka sama przyczepność i zachowanie jak w momencie zakupu)
24 miesiące - dla pozostałych towarów konsumpcyjnych, poza wyjątkami wymienionymi poniżej
12 miesięcy - rezystancyjne wkłady grzewcze do stempli gorących i innych urządzeń, których są częścią

V.8. Odstąpienie od umowy kupna nie następuje zgodnie z § 1829 (1) Kodeksu cywilnego, ponieważ kupujący nie jest konsumentem i inne przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące konsumentów nie mają zastosowania
V.9. Reklamacje będą rozstrzygane w terminie ustalonym w umowie z kupującym.
V.10. W przypadku odstąpienia od umowy kupna, kupującemu zostanie zwrócona zapłata za zamówienie pomniejszona o pieniądze wydane na wysyłkę. W przypadku, gdy płatność została dokonana przy użyciu metod, które wiążą się z opłatami na rzecz osób trzecich, środki te poniesione przez nas zostaną również potrącone ze zwracanej kwoty. Są to następujące metody płatności z podanymi kosztami procentowymi (od całkowitej kwoty zafakturowanej za zamówienie) obciążającymi pośredników płatności:
1,5% - płatność gotówką, przewoźnik PPL
2% - płatność poprzez bramkę płatniczą GoPay (dotyczy wszystkich metod bramek płatniczych)
5,9% - płatności PayPal
 

VI. INNE PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

VI.1. Kupujący nabywa prawo własności do Towarów dopiero po należytym uiszczeniu pełnej ceny zakupu.

VI.2. Sprzedawca nie jest związany z Kupującym żadnym kodeksem postępowania zgodnie z postanowieniami § 1826 ust. 1 lit. e) Kodeksu cywilnego.

VI.3. Reklamacje dotyczące dostarczonych towarów, jak również wszelkie działania związane ze sklepem internetowym Sprzedawcy są rozpatrywane drogą elektroniczną pod adresem info@hologram-produkcja.pl. Odpowiedzi zostaną również odesłane drogą elektroniczną na adresy respondentów.

VI.4. Sprzedawca jest uprawniony do sprzedaży na podstawie ważnej licencji handlowej w wymaganym zakresie. Kontrola handlowa przeprowadzana jest przez właściwy miejscowo urząd handlowy. Nadzór w zakresie ochrony danych osobowych sprawuje Urząd Ochrony Danych Osobowych. Zgodność z ustawą nr 634/1992 Dz.U. o ochronie konsumentów jest realizowana w określonym zakresie przez Czeski Urząd Inspekcji Handlowej.

VI.5 Kupujący przyjmuje na siebie ryzyko zmiany okoliczności w rozumieniu § 1765 ust. 2 Kodeksu cywilnego

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH, WYSYŁANIE INFORMACJI HANDLOWYCH

VII.1. Sprzedający przetwarza dane osobowe Kupującego zgodnie z ustawą nr 101/2000 Dz.U., o ochronie danych osobowych, w brzmieniu późniejszych przepisów (dalej zwaną "ZOO"), w bazie danych Sprzedającego, przy pełnym przestrzeganiu obowiązków administratora wynikających z § 5 ZOO. Przetwarzane dane są w pełni chronione przez funkcjonalny wewnętrzny system ochrony danych osobowych (zespół wewnętrznych środków organizacyjnych i technicznych).

VII.2. Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie informacji związanych z towarami lub usługami Sprzedawcy na adres elektroniczny Kupującego, wiadomości SMS na numer telefonu Kupującego, a ponadto wyraża zgodę na przesyłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych na adres elektroniczny Kupującego. Niniejsza zgoda może być w każdej chwili odwołana przez Kupującego, ale nie wpływa to na ważność pozostałych postanowień lub zawartych umów kupna.

VII.3. Kupujący zobowiązuje się do podania swoich danych osobowych w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą podczas składania zamówienia. Kupujący będzie informował Sprzedawcę o wszelkich zmianach swoich danych osobowych. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, uszkodzenia lub przestoje wynikające z nieprawidłowych lub nieaktualnych danych osobowych; wszelkie dodatkowe koszty poniesione w związku z tym ponosi Kupujący.

VII.4. Sprzedawca może powierzyć osobie trzeciej jako podmiotowi przetwarzającemu przetwarzanie danych osobowych. Poza przekazaniem danych osobowych (w zakresie niezbędnym do zapewnienia logistyki) przewoźnikowi w celu realizacji umowy kupna, dane osobowe nie będą przekazywane żadnej innej stronie trzeciej.

VIII.5. Kupujący potwierdza, że podane dane osobowe są poprawne i dokładne oraz że został poinformowany, że podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VIII. PRZEPISY KOŃCOWE

VIII.1. Jeżeli stosunek wynikający z powstałej umowy kupna zawiera element zagraniczny, strony uzgadniają, że stosunek ten podlega prawu czeskiemu.

VIII.2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu jest lub stanie się nieważne lub nieskuteczne, postanowienie nieważne zostanie zastąpione postanowieniem, którego znaczenie będzie możliwie najbardziej zbliżone do postanowienia nieważnego. Nieważność lub nieskuteczność jednego z postanowień nie wpływa na ważność pozostałych postanowień.

VIII.3. Dane kontaktowe Sprzedawcy:

adres dostawy:

hologram-vyroba.cz
Michálkovická 2098/86B,
710 00 Ostrawa

telefon: +420 603 357 606

email: info@hologram-produkcja.pl

W Ostrawie w dniu 11.02.2016 r
 

 

Ogólne warunki umowy o dzieło


1.niniejsze ogólne warunki umowy o dzieło określają zawarcie umowy o dzieło w celu stworzenia zabezpieczeń i/lub elementów dekoracyjnych, które nie są dostępne jako pozycje magazynowe w sklepie i mają być stworzone według projektu klienta. Obejmują one niestandardową produkcję naklejek z hologramem, naklejek zabezpieczających, wytłaczanie na sucho, wytłaczanie na gorąco, jak również niestandardowy druk naklejek magazynowych.

2. niniejsze warunki regulują stosunek umowny pomiędzy Klientem a Lukášem Urbancem, z siedzibą w Michálkovická 2098/86B, Ostrava, 710 00, nr ID 70008175 (zwanym dalej "Wykonawcą").

3. umowa o dzieło pomiędzy Klientem a Wykonawcą powstaje poprzez przyjęcie przez Wykonawcę zamówienia złożonego przez Klienta. O ile zamówienie nie zostanie przyjęte przez wykonawcę z jakiegokolwiek powodu, umowa nie powstała.

4. klient składa zamówienie co do zasady drogą elektroniczną korzystając z danych kontaktowych podanych na stronie internetowej http://www.hologram-produkcja.pl.cz, przy czym Klient jest związany przesłanym zamówieniem. Klient stosuje się do procedur projektowania i zamawiania określonych tutaj: http://www.hologram-produkcja.pl.cz Specyfikacje techniczne poszczególnych zabezpieczeń znajdują się tutaj: http://www.hologram-produkcja.pl.cz/barvy.php oraz http://www.hologram-produkcja.pl.cz. Następnie wykonawca akceptuje otrzymane zamówienie drogą elektroniczną.

5. taki sam skutek ma zamówienie doręczone Wykonawcy osobiście w siedzibie Wykonawcy pod adresem Michálkovická 2098/86B, Ostrava, 710 00, Republika Czeska.

6. stosunek umowny między Klientem a Wykonawcą reguluje prawo materialne Republiki Czeskiej, w szczególności ustawa nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny, a także postanowienia zawarte w potwierdzonym zleceniu lub umowie o dzieło zawartej między Klientem a Wykonawcą oraz postanowienia zawarte w niniejszych Ogólnych warunkach umowy o dzieło.

7. w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień zawartych w potwierdzonym zamówieniu lub umowie o roboty budowlane jest niezgodne z postanowieniami zawartymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy o Roboty Budowlane, pierwszeństwo mają postanowienia zawarte w potwierdzonym zamówieniu lub umowie o roboty budowlane; odpowiednie postanowienia zawarte w Ogólnych Warunkach Umowy o Roboty Budowlane nie mają w takim przypadku zastosowania.

8. jeżeli postanowienie zawarte w potwierdzonym zamówieniu lub umowie o roboty budowlane pozwalałoby na podwójną interpretację, z których jedna byłaby zgodna z tekstem ogólnych warunków umowy o roboty budowlane, a druga nie, stosuje się interpretację zgodną z tekstem ogólnych warunków umowy o roboty budowlane.

9. wykonawca wykona prace na własny koszt i ryzyko w uzgodnionym terminie, w przeciwnym razie w rozsądnym czasie, biorąc pod uwagę charakter prac. Jeżeli z umowy lub z charakteru dzieła nie wynika inaczej, wykonawca może wykonać dzieło przed umówionym terminem. Klient jest zobowiązany do przejęcia prac.

10. dzieło polega na wykonaniu elementów ochronnych lub reklamowych lub dekoracyjnych zgodnie z ofertą na stronie http://www.hologram-produkcja.pl.cz lub podobnych elementów zgodnie z życzeniem klienta (zwanych dalej "dziełem"). Bardziej szczegółowa specyfikacja dzieła, w tym rodzaj i ilość naklejek holograficznych, termin dostawy, a także cena i warunki płatności zawarte są w potwierdzonym zamówieniu lub umowie o dzieło.

11. dla zamówienia i produkcji naklejek określona jest procedura, którą obie strony powinny stosować: "Procedura produkcji na zamówienie naklejek z hologramem i winylem", która jest opublikowana na stronie internetowej http://www.hologram-produkcja.pl.cz/vas_navrh.php i stanowi integralną część niniejszych Ogólnych Warunków Umowy o Dzieło.

12. wykonawca wypełni swoje zobowiązanie do wykonania Produktu poprzez należyte wykonanie i przekazanie Produktu pierwszemu przewoźnikowi w celu wykonania transportu do miejsca określonego przez Klienta w Zamówieniu lub Umowie.

13. termin realizacji prac: ze względu na złożoność technologiczną i pogrupowanie poszczególnych zleceń na fazy podprodukcyjne (mastering, kopie wzorcowe, tłoczenie, cięcie, sitodruk itp.), prace zostaną zrealizowane w terminie od 15 do 60 dni roboczych (w zależności od aktualnego wykorzystania mocy produkcyjnych) od potwierdzenia zlecenia.

14. wykonawca staje się właścicielem dzieła. Własność dzieła przechodzi na klienta po całkowitej zapłacie ceny za dzieło.

15. praca jest wysyłana przez przewoźnika po opłaceniu wystawionej faktury zwykłej lub zaliczkowej. Stawka za wysyłkę i pakowanie kopiuje aktualne stawki ustalone na naszym sklepie, w przypadku wysyłki za granicę cena wysyłki i pakowania jest obliczana dla każdej przesyłki osobno w zależności od wymiarów, wagi i miejsca przeznaczenia przesyłki.

16. wykonawca wprowadzi do swojej bazy danych, w której będzie przechowywany projekt graficzny pracy. Klient wyraża zgodę na archiwizację danych graficznych.

17. klient wyraża zgodę na przetwarzanie i archiwizowanie jego danych osobowych przez wykonawcę w zakresie niezbędnym do wypełnienia zobowiązań wykonawcy wynikających ze stosunku umownego.

18. wszelkie czynności prawne zmierzające do zmiany lub rozwiązania umowy muszą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej.

19. odstąpienie od umowy o pracę może nastąpić wyłącznie z przyczyn przewidzianych prawem.

20. klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za legalność użycia nazw i przedstawień przedstawionych w pracy.

21. klient wyraźnie oświadcza, że jest uprawniony do używania wszystkich nazw lub przedstawień graficznych (np. logo), których umieszczenia na dziele zażąda. Niniejsze oświadczenie ma zastosowanie w szczególności w przypadkach, gdy te nazwy lub przedstawienia są w jakikolwiek sposób chronione (np. jako znaki towarowe lub wzory przemysłowe, jak również w przypadkach, gdy korzystają z innej ochrony prawnej, w tym ochrony na podstawie prawa autorskiego lub prawa o nieuczciwej konkurencji).

22. wykonawca ma prawo do zamieszczenia zdjęcia pracy w wykazie referencji na stronie internetowej http://www.hologram-produkcja.pl.cz/reference.php oraz w swoich materiałach promocyjnych po wykonaniu pracy.

23. wykonawca zobowiązuje się, że dzieło nie zostanie w żadnym wypadku udostępnione ani sprzedane osobom trzecim. Takie samo traktowanie dotyczy materiałów do produkcji dzieła, które zostały przekazane wykonawcy przez klienta

24. w przypadku, gdy praca ma być opatrzona symbolami państwowymi, nazwami państw, jednostek terytorialnych, organów państwowych lub samorządowych lub jakimikolwiek znakami, do których używania uprawnione są wyłącznie organy państwowe lub samorządowe, klient zobowiązuje się do wykorzystania takiej pracy wyłącznie na warunkach i w sposób dozwolony przez odpowiednie przepisy.

25. w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2016 r. nowych przepisów dotyczących rachunkowości, nie można dokonać żadnych zmian w już wystawionych dokumentach księgowych dotyczących robót. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy wpisywaniu danych rozliczeniowych i sprawdzenie ich poprawności przed wysłaniem zamówienia. W przypadku podmiotów posiadających numer identyfikacyjny, jeżeli wystąpi rozbieżność pomiędzy adresem wpisanym przez nabywcę a adresem uzyskanym z bazy ARES, do wystawienia faktury zostanie użyty adres z ARES.