Masz zapytanie?
+420 603 357 606
0
Łącznie: 0 zł
0 zł netto
Przejdź do koszyka

Warunki handlowe

1.    Poniższe warunki handlowe regulują stosunek prawny pomiędzy Zamawiającym a HOLOGRAM-PRODUKCJA, prowadzącym działalność pod adresem Michálkovická 2098/86B, 71000 Ostrava, IČO 70008175 (zwanym dalej „Wykonawcą“).

 

2.    Umowa o dzieło między Zamawiającym a Wykonawcą nawiązuje się w chwili potwierdzenia zamówienia Zamawiającego przez Wykonawcę. Jeśli zamówienie z jakichkolwiek przyczyn nie zostało zaakceptowane, umowa się nie nawiązuje.

 

3.    Zamawiający dokonuje wiążącego zamówienia za pośrednictwem adresu e-mail zamieszczonego na stronie hologram-produkcja.pl/kontakt. Sklep i przyjmowanie zamówień jest prowadzone na serwerze hologram-produkcja.pl, gdzie są sprecyzowane rónież specyfikacje oferowanych produktów. Wykonawca z kolei przyjęte zamówienie potwierdza wiadomością e-mail.

 

4.    Te same zasady obowiązują w przypadku złożenia zamówienia osobiście w siedzibie Wykonawcy pod adresem Michálkovická 2098/86B, 71000 Ostrava.

 

5.    W sytuacji, gdy ustalenia zawarte w potwierdzonym zamówieniu czy umowie o dzieło nie byłyby zgodne z ustaleniami ogólnych warunkówhandlowych, pierwszeństwo mają ustalenia zawarte w potwierdzonym zamówieniu i umowie o dzieło. Ustalenia zawarte w ogólnych warunkach handlowych nie będą w tej sytuacji respektowane.

 

6.    Jeśli ustalenia zawarte w potwierdzonym zamówieniu czy umowie o dzieło dopuszczają podwójną interpretację, gdzie jedna interpretacja jest zgodna z ogólnymi warunkami handlowymi a druga nie, obowiązująca będzie interprtacja zgodna z ogólnymi warunkami handlowymi.

 

7.    Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dzieła z własnych nakładów i na własną odpowiedzialność w uzgodnionym terminie, bądź w czasie adekwatnym do rodzaju dzieła. Jeśli umowa nie stanowi inaczej, Wykonawca może zrealizować Dzieło przed uzgodnionym terminiem realizacji. Zamawiający jest zobowiązany do odbioru Dzieła.

 

8.    Dziełem jest przygotowanie hologramowych czy winylowych zabezpieczających czy reklamowych elementów (zwanych dalej „Dziełem“). Szczegółowa specyfikacja Dzieła, włącznie z rodzajem, ilością naklejek holograficznych, terminem realizacji, terminem dostawy a także określenie ceny i warunków płatności znaleźć można w potwierdzeniu zamówienia czy umowie o dzieło.

 

9.    W sytuacji, gdy Zamawiający wymaga realizacji Dzieła według własnego projektu, obie strony są zobowiązane do postępowania według punktu „Produkcja hologramów i naklejek winylowych“, który jest dostępny na stronie internetowej https://hologram-produkcja.pl/jednowarstwowy-hologram-z-w-asnym-projektem#tab-4 i jest integralną częścią poniższych, ogólnych warunków handlowych.

 

10.    Termin ukończenia Dzieła – ze względu na złożoność procesu technologicznego oraz przyporządkowywania zamówień do poszczególnych etapów realizacji (mastering, kopia masteru, oznaczania, wycinanie, sitodruk...) Dzieło będzie ukończone w przeciągu 15-30 dni ( według aktualnej eksploatacji produkcyjnej) od potwierdzenia zamówienia.

 

11.    Właścicielem dzieła staje się Wykonawca. Prawo do własności dzieła przechodzi na Zamawiającego z chwilą wpłaty sumy całkowitej dzieła.

 

12.    Dzieło jest wysyłane za pobraniem i dostarczane na adres w Polsce 57 zł.

 

13.    Wykonawca do swej bazy dopisuje pierwowzór Dzieła. Na archiwizację Dzieła godzi się Zamawiający.

 

14.    Zamawiający zgadza się z przetwarzaniem i archiwizacją danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia przez Wykonawcę.

 

15.    Jakikolwiek krok prawny zmierzający do zmiany czy rozwiązania umowy musi być zrealizowany w formie pisemnej.

 

16.    Odstąpienie od umowy o dzieło jest możliwe tylko i wyłącznie z powodów stanowionych przepisami prawa.

 

17.    Wyłączna odpowiedzialność za używanie nazw i motywów zobrazowanych w Dziele spoczywa na Zamawiającym.

 

18.    Zamawiający deklaruje, iż jest uprawniony do używania wszystkich nazw czy elementów graficznych (np. logo), których oczekuje w Dziele. Ta deklaracja dotyczy zwłaszcza tych przypadków, w których nazwy czy obrazki są w jakiś sposób chronione (np. jako znaki ochronne czy znaki przemysłowe tak samo, jak w sytuacji, kiedy używane są jakiekolwiek inne prawne ochrony włącznie z ochroną prawa autorskiego czy prawa przeciwko nieuczciwej konkurencji).

 

19.    Po realizacji dzieła Wykonawca jest uprawniony do udostępnienia fotografii stworzonego dzieła w spisie swych referencji dostępnych na adresie https://hologram-produkcja.pl/referencje oraz w swych materiałach reklamowych.

 

20.    Wykonawca zobowiązuje się, że w żadnym przypadku nie udostepni ani nie przekaże dzieła osobie trzeciej. Ten sam obowiązek dotyczy z wytycznych do realizacji dzieła, które były przez Zamawiającego przekazane Wykonawcy.

 

21.    W sytuaci, gdy na dziele mają się pojawić godła, nazwy państw, kontynentów organów państwowych czy samorządowych, ewentualnie jakiekolwiek oznaczenia, do których używania są uprawnione tylko i wyłącznie organy państwowe, Zamawiający zobowiązuje się do używania dzieła tylko i wyłącznie pod warunkami dopuszczalnymi w poszczególnych przepisach prawa.